Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

THIRRJE PËR APLIKIM

THIRRJE PËR APLIKIM

Instituti Riinvest fton të gjitha gratë ndërmarrëse që të aplikojnë për të përfituar në kuadër të projektit “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ) në kuadër të mbështetjes financiare për projektet dhe iniciativat që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ekonomi – “Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 2021” – Masa 4 e Fazës së dytë.

Objektivi kryesor i këtij projekti është që të kontribuojë në stabilitetit ekonomik të vendit në situatën e krijuar si rezultat i pandemisë nga COVID-19.

Projekti ka për qëllim transformimin digjital të bizneseve të vogla prodhuese në fushat: a) Marketing, b) Eksport, c) Përdorim të rrjeteve sociale dhe d) Shitje online.

SI TË APLIKONI?

Dokumentacioni i nevojshëm:

Të jenë të regjistruara sipas kuadrit ligjor në fuqi për ushtrimin e aktivitetit të tyre, para vitit 2020 (dërgo certifikatën dhe informatat e biznesit);

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që nuk ka borxhe tatimore;

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që ka të punësuar 5 punëtorë;

Të nënshkruajnë deklaratën se nuk ka përfituar nga fondi “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ);

Të jenë nga regjioni i Prishtinës;

KOHA E APLIKIMIT

Aplikimi është i hapur nga data 17 Maj 2021 deri me datën 31 Maj 2021. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga një komision i përcaktuar.

Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet (i) drejtpërdrejtë në adresën e poshtëshënuar; (ii) përmes postës, apo (iii) përmes postës elektronike.

Adresa: Instituti Riinvest rruga Lidhja e Prizrenit nr.56, 10000 Prishtinë (Lagjja Tophane afër shkollës fillore Meto Bajraktari). Adresa elektronike: [email protected]

informacione më të hollësishme, ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit: 038 244 320; apo në adresën elektronike të sipërshënuar.

 

Mbështetur nga:

Agjencia për Barazi Gjinore

 

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë