Institute for Development Research Riinvest

News

THIRRJE PËR APLIKIM

THIRRJE PËR APLIKIM

Instituti Riinvest fton të gjitha gratë ndërmarrëse që të aplikojnë për të përfituar në kuadër të projektit “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ) në kuadër të mbështetjes financiare për projektet dhe iniciativat që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ekonomi – “Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 2021” – Masa 4 e Fazës së dytë.

Objektivi kryesor i këtij projekti është që të kontribuojë në stabilitetit ekonomik të vendit në situatën e krijuar si rezultat i pandemisë nga COVID-19.

Projekti ka për qëllim transformimin digjital të bizneseve të vogla prodhuese në fushat: a) Marketing, b) Eksport, c) Përdorim të rrjeteve sociale dhe d) Shitje online.

SI TË APLIKONI?

Dokumentacioni i nevojshëm:

Të jenë të regjistruara sipas kuadrit ligjor në fuqi për ushtrimin e aktivitetit të tyre, para vitit 2020 (dërgo certifikatën dhe informatat e biznesit);

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që nuk ka borxhe tatimore;

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që ka të punësuar 5 punëtorë;

Të nënshkruajnë deklaratën se nuk ka përfituar nga fondi “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ);

Të jenë nga regjioni i Prishtinës;

KOHA E APLIKIMIT

Aplikimi është i hapur nga data 17 Maj 2021 deri me datën 31 Maj 2021. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga një komision i përcaktuar.

Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet (i) drejtpërdrejtë në adresën e poshtëshënuar; (ii) përmes postës, apo (iii) përmes postës elektronike.

Adresa: Instituti Riinvest rruga Lidhja e Prizrenit nr.56, 10000 Prishtinë (Lagjja Tophane afër shkollës fillore Meto Bajraktari). Adresa elektronike: [email protected]

informacione më të hollësishme, ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit: 038 244 320; apo në adresën elektronike të sipërshënuar.

 

Mbështetur nga:

Agjencia për Barazi Gjinore

Recommended

Archive

Roundtable discussion in the framework of the regional initiative "Partnership for a Competitive Region"

Read more

Stakeholder Forum of HE 'Policy Answers' Project

Read more

Conference Policy Dialogue on Aligning Priorities in the Western Balkans

Read more

Creating a difference with the Policy Answer project!

Read more

Green Talk: Decarbonization and the Carbon Tax

Read more

Riinvest Institute’s Conference: Towards advancing R&I environment and its contribution

Read more

RIINVEST INSTITUTE EMPOWERS PROJECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE GREEN AGENDA FOR THE WESTERN BALKANS

Read more

Commending the success of Policy Answers training: Participants showcase innovative project proposals

Read more

RIINVEST PROVIDING INPUTS FOR NATIONAL RESEARCH PROGRAMME IN KOSOVO

Read more

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?- ALB only

Read more

Preparation of applications and implementing projects in Horizon Europe

Read more

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër- ALB only

Read more

Download Report

Our Team