Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet aktuale

1

“Certifikimi Miqësor ndaj Biznesit”

Programin e Certifikimit të Komunave Miqësore për Biznesin (ang. Business Friendly Certification - BFC) udhëhiqet nga praktikat më të mira të qeverisjes vendore nga e gjithë bota. Me mbështetje të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Fondi i Hapur Rajonal për Modernizimin e Shërbimeve Komunale ky program u bë një standard rajonal për mjedisin e biznesit i cili u pranua nga institucionet partnere nga rajoni me synimin për të vendosur vulën e biznesit në cilësinë e mjedisit afarist në komunat dhe qytetet e Evropës Juglindore (EJL).

Certifikimi i Komunave Miqësore të Biznesit në Evropën Juglindore (BFC SEE) është një program i veçantë i përmirësimit dhe harmonizimit të mjedisit për të bërë biznes, duke inkurajuar bashkëpunimin ekonomik dhe duke tërhequr investime të reja në rajonin e Evropës Juglindore. Vula e cilësisë së BFC SEE është njohur në sferën ndërkombëtare si një tregues i administratës lokale efikase dhe mjedisit miqësor ndaj investimeve në Evropën Juglindore. Në këtë projekt Instituti Riinvest shërben si sekretariat për Kosovë. Faza e pare e projektit realizohet në periudhën 2022-2024, me pjesëmarrjen e tetë komunave Kosova.

2

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Qëllimi i projektit është të analizoj rolin e grave në pozitat vendimmarrëse në sektorin publik dhe privat në Kosovë. Në mënyrë specifike, studimi do të identifikojë pengesat që gratë kanë në përfaqësim në pozita vendimmarrëse, rrjedhimisht do të nxjerrë rekomandime se si këto pengesa mund të minimizohen. Ky studim mbështetet në një metodologji të përzier kualitative dhe kuantitative. Metodologjia kuantitative përfshinë një anketë me rreth 700 gra në sektorin publik dhe privat, ndërsa metodologjia kualitative përfshinë organizimin e tri grupeve të fokusura me gra të cilat mbajnë pozita vendimmarrëse në sektorin publik dhe privat. Hartimi i raportit përfundimtar do t’ju shërbej institucioneve publike për hartimin dhe dizajnimin e politikave publike.

3

Policy Answers

Policy Answers (Përgatitja, zbatimi dhe mbështetja e politikës së R&I në Ballkanin Perëndimor) mbështet koordinimin e politikave në Ballkanin Perëndimor dhe me KE-në dhe BE-në. 14 organizata partnere, që përfaqësojnë nyjet e rrjetit në rajon dhe organizatat e ekspertëve të BE-së, mbështesin dialogun e politikave përmes takimeve formale (të tilla si platforma ministrore dhe drejtuese dhe takimet e politikave ad-hoc), monitorimin dhe përcaktimin e agjendës, ndërtimin e kapaciteteve dhe zbatimin e Ballkanit Perëndimor të BE-së Agjenda, si dhe përafrimi i prioriteteve tematike. Projekti zbaton aktivitete pilot rajonale dhe ofron një qendër informacioni bazuar në platformën e informacionit në internet westernbalkans-infohub.eu. Partnerët ofrojnë prova analitike nëpërmjet monitorimit dhe hartës së aktiviteteve të ekosistemit të palëve të interesuara, të zbatimit të Agjendës së Ballkanit Perëndimor dhe të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Zonën Evropiane të Kërkimit, si dhe nëpërmjet largpamësisë strategjike. POLICY ANSWERS gjithashtu lejon aktivitete të përshtatura dhe të synuara për ndërtimin e kapaciteteve në Ballkanin Perëndimor, si dhe përafrimin rajonal të prioriteteve në lidhje me transformimin dixhital, axhendën e gjelbër dhe drejt shoqërive të shëndetshme. Aktivitetet pilot ofrojnë mundësi mësimi në nivel politikash dhe programesh dhe arrijnë tek përfituesit përfundimtarë në lidhje me përmirësimin e bashkëpunimit akademik-industri, lëvizshmërinë e studiuesve, përfshirjen e të rinjve në proceset e politikave, promovimin e infrastrukturës kërkimore dhe rritjen e aftësive inovative në të gjitha fushat.

4

Economic Fundamentals Initiative

Qëllimi kryesor i projektit është të ndihmojë në ngritjen e standardeve të arsimimit ekonomik në rajonet e Evropës Lindore dhe Juglindore dhe ish-Bashkimit Sovjetik duke promovuar dhe shpërndarë për lexuesit pa pagesë në të gjitha formatet edicionit të rajonalizuar të CSE, siç është përgatitur nga Iniciativa e Bazave Ekonomike (në tekstin e mëtejmë “EFI”), për audiencën më të gjerë të mundshme. Për këtë qëllim, EFI do të punojë me partnerët në vendet e synuara për të maksimizuar ndikimin e projektit, duke shfrytëzuar ekspertizën e partnerëve në ofrimin e projekteve arsimore dhe të kuptuarit e tyre për mjedisin operativ lokal.

5

Green Action Space

Green Action Space është një platformë e cila do të promovojë edukimin, kërkimin dhe avokimin mbi temat që lidhen me Tranzicionin e Gjelbër. Shkolla e Gjelbër, e ankoruar si GAS, është një platformë arsimore që kërkon të ndërtojë njohuri për organizatat e shoqërisë civile, mediat, politikëbërësit dhe bizneset mbi ndoshta çështjen më të rëndësishme të brezit tonë – ndryshimet klimatike. Me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane në fuqi dhe Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor – një angazhim që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë zotuar ta ndjekin, i hap rrugë fondacionit për të zbatuar një seri leksionesh për rritjen e njohurive dhe diskutime për veprimet mjedisore të panjohura që rrjedhin nga marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit. Prandaj, GAS synon të ofrojë një platformë mësimi për të fuqizuar njerëzit me mendje të gjelbër për t'u organizuar, për t'u arsimuar dhe për t'u përgatitur për të trajtuar sfidat e sotme dhe ato që kemi përpara.

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë