Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet aktuale

1

Kodi dhe koalicioni i bizneseve kundër korrupsionit

Ky projekt është pjesë e ‘Programit për Shoqëri Civile në Kosovë dhe Shqipëri’, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë, dhe i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), në bashkëpunim me “Partners Albania for Change and Development (PA)”. Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të rrisë vetëdijen dhe të mobilizojë akterët kyç në komunitetin biznesor në Kosovë, në zhvillimin e parimeve etike për të zvogëluar korrupsionin dhe ryshfetin nga bizneset (anën e ofertës së korrupsionit). Projekti do të identifikojë bizneset dhe qëndrimin e liderëve biznesor rreth kësaj çështje, do të zhvillojë kodin Anti-korrupsion, dhe do të ndërtojë koalicion, për ta implementuar nën koordinatat e Komitetit Drejtues. Projekti do të identifikojë hapësirat në legjislacion dhe do tu propozojë rekomandime institucioneve përkatëse për ti adresuar.

2

Forumi Ekonomik i Grave

Qëllimi kryesor i fazës së dytë të projektit "Forumi Ekonomik i Grave" është të përmirësojë ambientin e politik-bërjës dhe të rrisë njohuritë publike me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes aktive të grave në ekonominë e Kosovës, nëpërmjet zhvillimit të rekomandimeve specifike të politikave të bazuara në hulumtime, me anë të dizajnimit ë përpjekjeve të synuara avokuese për segmente të ndryshme të shoqërisë dhe qeverisë, si dhe me anë të aktiviteteve të reja dhe vetëdijesuese. Ky synim do të arrihet përmes aktiviteteve specifike, duke përfshirë avokimin për ndryshimin e politikave në dispozitat aktuale mbi pushimin e lehonisë; botimin e studimit të bazuar në hulumtime mbi kapërcimin e barrierave ndaj jo-aktivitetit ekonomik të grave dhe barrierave në vendin e punës; dhe zhvillimin e arsyeshmërisë financiare për modelet për infrastrukturën e kujdesit ndaj fëmijëve.

3

Përkrahje në aktivitetet kërkimore dhe ngritjes së kapaciteteve në fushën e analizave të tregut të punës dhe punësimit (ATTP) si dhe trajnimeve në Kosovë

Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të ofrojë një pasqyrë të qartë të tregut të punës dhe punësimit në disa komuna të Kosovës, përkatësisht në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjakovë, dhe Vushtrri, në mënyrë që të dizajnohen intervenime që mund të gjejnë zbatim në nivelin qendror dhe lokal të bazuara në evidencë empirike. Kjo do të arrihet përmes aktiviteteve kërkimore të bazuara në të dhënat parësore dhe dytësore në fusha të ndryshme përfshirë, por pa u kufizuar në kërkesën dhe ofertën për punë, mekanizmat për harmonizim, praktikat lidhur me resurset humane, migrimi i fuqisë punëtore, etj., si dhe lloje të ndryshme të respondentëve përfshirë bizneset, asociacionet e bizneseve, studentët, dhe ekspertët e fushës. I gjithë procesi do të shoqërohet me punëtoritë për zhvillim të kapaciteteve për të gjitha palët e interesit si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror duke u fokusuar në aspektet si në vijim: Metodologjia e ATTP, parashikimi i nevojave për shkathtësi, instrumentet për mbledhje e të dhënave, metodat dhe teknikat për analizën e të dhënave lidhur me tregun e punës dhe formulimi i rekomandimeve për politika. Ky projekt përkrahet nga programi i GIZ për rini, punësim dhe shkathtësi (YES).

 

4

Njësi Matëse (xIndex) për aktivitetet e Prokurimit Publik

“Njësia Matëse (xIndex) për Aktivitetet e Prokurimit Publik” është projekt i cili ka për qëllim të masë dhe të vlerësojë aktivitetet e prokurimit në nivel komunal, përmes një indeksi, të zhvilluar përmes një metodologjie statistikore. Modeli statistikor, i zhvilluar nga dy hulumtues nga Republika Çeke (zindex), dhe i adaptuar nga Riinvest, përmban 10 indikatorë, ku secili prej tyre matë performancën e aktiviteteve te prokurimit në nivele të ndryshme. Një qëllim tjetër i projektit, është që përmes trajnimeve dhe punëtorive, të zhvillojë dhe të fuqizojë kapacitetet e Organizatave të Shoqërisë Civile përgjatë 38 komunave të Kosovës, që të monitorojnë dhe raportojnë gjetjet e aktiviteteve të këtyre komunave në prokurim publik, në baza mujore. “Njësia Matëse (xIndex) për Aktivitetet e Prokurimit Publik”, është pjesë e projektit “Komuna Transparente, Efektive, dhe Llogaridhënëse (TEAM)”, i mbështetur nga USAID. 

5

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (IKK) - Pala Kontraktuese – USAID Kosovo

Instituti Riinvest do të bëjë implementimin e projektit "Indeksi i Konkurrueshmërisë Komunale (IKK)" në 38 komuna të Kosovës. IKK luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e gjendjes së përgjithshme, performancës dhe sfidave të bizneseve dhe sektorit privat në përgjithësi në nivelin komunal. IKK, i cili bazohet në metodologjinë e Indeksit të Qeverisjes Lokale të Fondacionit të Azisë ofron bazën për një strategji kërkimi shkencor të mirëfilltë. Indekset dhe nën-indekset e konkurrueshmërisë janë krijuar në bazë të raporteve shkencore të tranzicionit ekonomik dhe konsultimit të ngushtë me aktorët kyç për zhvillimin e tregut lokal. Duke ndjekur parimet e kuadrit të kërkimit të IKK-së, zbatimi do të ndjekë një rrjedhë pune rigoroze në të gjitha fazat duke përfshirë hartimin e anketave, pilotimin, dizajnin e mostrës, grumbullimin e të dhënave, analizimin dhe raportimin e të dhënave.

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë