Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Sot, prezantimi i raportit ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (MCI)’ 2020 u organizua përmes platformës Google Meet për shkak të situatës së krijuar nga gjendja pandemike COVID-19. Tryezën e hapi drejtori ekzekutiv i Institutit Riinvest, z. Alban Hashani. Hashani deklaroi se ky indeks ka për qëllim që të vejë në baza krahasimtare, indikatorë të rëndësishëm të konkurrueshmërisë nëpër komunat e Kosovës. Indeksi i konkurrueshmërisë së komunave bazohet në një metodologji tashmë të konsoliduar e cila paraqet një burim të jashtëzakonshëm të të dhënave primare për të analizuar mjedisin biznesor në kontekst lokal, tha Hashani.

Ai më tej shtoi se indeksi ka 8 nën-indekse, të cilët përfshijnë: barrierat e hyrjes në biznes; transparenca; pjesëmarrja dhe parashikueshmëria; kostot kohore; taksat dhe tarifat; administrata lokale; fuqia punëtore dhe shërbimet mbështetëse; dhe infrastruktura lokale. Ky indeks u zhvillua duke përdorur të dhënat nga një anketë e realizuar me 3,337 biznese. Përveç anketës, janë zhvilluar edhe fokus grupet u zhvilluan me bizneset në nivelin lokal. Për shkak të pandemisë COVID-19, shumica e diskutimeve të grupeve të fokusit u zhvilluan përmes internetit. Në fund, Hashani falënderoi USAID për mbështetjen në këtë projekt dhe shprehu gatishmërinë e Institutit Riinvest për të punuar me komunat në identifikimin e dobësive dhe shkëmbimin e praktikave më të mira që mund të përsëriten në të gjitha komunat.

Znj. Alison Case nga USAID, përmes një mesazhi të regjistruar, vuri në dukje se Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020 përgjigjet kërkesës së qeverive komunale për të marrë vendime bazuar në të dhëna. Ajo gjithashtu theksoi se në vazhdimësi të prezantimit të raportit, partneri i USAID-it Riinvest do të mbajë takime konsultative në të gjithë Kosovën për të diskutuar më gjerësisht mbi mësimet e nxjerra. Ajo shtoi se këto takime konsultative janë një mundësi për të inkurajuar bashkëpunimin midis komunave dhe sektorit privat, duke e sjellë qeverinë komunale edhe më pranë qytetarëve dhe plotësimit të nevojave të tyre. Të gjitha këto aktivitete - raporti, konsultimet dhe mësimet e nxjerra - do të ndihmojnë komunat e Kosovës të identifikojnë fusha specifike për përmirësim.

Znj. Fetije Begolli nga Ministria e Qeverisjes Lokale prezantoi punën që ministria po bën aktualisht për të mbështetur komunat në përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe performancën e tyre të përgjithshme. Ajo theksoi se ministria ka bazuar mbështetjen financiare për komunat me performancën e tyre, përfshirë këtu disa nga indikatorët që janë objekt i analizës të nxjerrë nga raporti i MCI-së.

Raporti i MCI 2020 u prezantua nga z. Visar Vokrri, drejtor i programeve në Institutin Riinvest. Ai shpjegoi metodologjinë, si dhe rezultatet e secilit indeks dhe nën-indeks, duke përfshirë renditjen e komunave në treguesit përkatës. Ai gjithashtu prezantoi indeksin e përgjithshëm të MCI-së, si dhe një version shtesë të indeksit të MCI-së, i cili aplikon pesha për të llogaritur më mirë rëndësinë e politikave publike. Rezultatet e përgjithshme të MCI të vitit 2020 tregojnë një trend të ngjashëm me gjetjet e MCI 2019, me disa përmirësime. Dhjetë komunat me performancë më të mirë janë shumë të ngjashme me 10 performuesit më të mirë të vitit 2019. Ato përfshijnë Lipjan/ Lipljan, Gjakovë/ Đakovica, Viti/ Vitina, Rahovec/ Orahovac, Junik, Hani i Elezit/ Elez Han/ Partesh/ Partesh, Obiliq/ Obilić , Vushtrri/ Vučitrn dhe Mitrovicë/ Mitrovica. Përdorimi i peshave të politikave ndryshon pak renditjen e performancës më të mirë. Pozicioni i shumicës së komunave mbetet i njëjtë, me përjashtim të komunës së Mamushës, e cila bashkohet me listën e dhjetë performuesve më të mirë, duke e hequr Mitrovicën nga kjo listë.

Ngjarja u pasua nga një diskutim i hapur nga zyrtarë të komunave në të gjithë Kosovën. Raporti mund të shkarkohet nga ky link

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë