Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

xindex

Lansohet “Njësia matëse e prokurimit publik”

Në hapësirat e Institutit Riinvest, në praninë e përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, dhe të përfaqësuesve të institucioneve publike zyrtarisht është lansuar projekti “Njësia matëse (xindex) për aktivitetet e prokurimit publik”. Projekti i mbështetur nga programi “Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM)” i USAID, ka për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e performancës së 38 komunave të Kosovës në aktivitetet e prokurimit publik, si dhe ngritjen e kapaciteteve të OJQ-ve në gjithë Kosovën, në monitorimin e aktiviteteve të prokurimit publik në nivel lokal.

Image

19 përfaqësues të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe institucioneve tjera publike, morrën pjesë në aktivitetin e parë të projektit i cili ishte trajnim rreth praktikave më të mira të prokurimit publik, dhe njohje me modelin ‘xindex’, të ndërtuar për këtë projekt. Fillimisht, organizatat e shoqërisë civile përgjatë një periudhe 6 mujore (Janar-Qershor) do të grumbullojnë të dhënat e komunave nga aktivitetet e prokurimit publik, dhe do ti fusin në modelin statistikor ‘xindex’.

Image

Projektin e shpalli të hapur Alban Hashani, Drejtor Ekzekutiv në Institutin Riinvest. Duke u uruar mirëseardhje pjesëmarrësve, z. Hashani deklaroi se ky projekt do të na mundësojë të kemi një metodologji rigoroze në grumbullimin dhe interpretimin e të dhënave ekzistuese të komunave në prokurim publik, dhe kësisoj ti shmangemi interpretimeve subjektive. Në këtë mënyrë sipas z. Hashani, si organizata të shoqërisë civile do ta kemi shumë më të lehtë të avokojmë tek komunat dhe institucionet tjera, rreth çështjeve që kanë të bëjnë me prokurim. Sipas tij, përpos shumë aspekteve pozitive, kjo metodologji është shumë e qëndrueshme, pasi që na mundëson ta përdorim edhe në të ardhmen, duke i grumbulluar të dhënat, dhe në këtë mënyrë do të mund të analizojmë trendin e aktivitetit të komunave në prokurim publik. Ndërkohë, pikë tjetër shumë e rëndësishme e këtij indeksi sipas z. Hashani, është fakti që kjo metodologji na mundëson të krahasojmë performancën ndërmjet komunave, dhe në këtë mënyre të nxisim konkurrueshmëri ndërmjet tyre. 

Image

Ndërkohë, Stephen Carpenter, Kryeshef i Programit “Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM)” të USAID, deklaroi se projekti 5 vjeçar “TEAM”, është projekt që ka për qëllim luftimin e korrupsionit, dhe si i tillë është i dizajnuar që të ndihmojë përmirësimin e prokurimit publik, së pari në nivel komunal. z. Carpenter deklaroi se në kuardër të këtij projekti, po ashtu po i ofrojnë mbështetje institucioneve të qeverisë qendrore si KRPP dhe OSHP, si dhe organizatave të shoqërise civile dhe mediave. Ndërkohë, lidhur me projektin “Njësia matëse (xindex) e aktiviteteve të prokurimit publik, z Carpenter deklaroi se duke pasur parasysh perceptimin e përgjithshëm se në prokurim publik korrupsioni është mjaft i përhapur por është e vështirë të gjenden dëshmi, ky indeks është një mjet unik tejet i rëndësishëm, pasi që na mundëson të masim performancën e komunave përmes analizës së të dhënave.

Image

Në pjesën e parë të ligjëratës, pjesëmarrësit u njohën me praktikat më të mira të prokurimit dhe me pjesën teorike të modelit statistikor ‘xindex’, ndërsa në pjesën e dytë të ligjëratës pjesëmarrësit patën mundësi të punojnë punë praktike duke mbledhur të dhënat në faqen e-prokurimi, dhe duke i futur ato në modelin statistikor.

Image
Image

 

Arkiv

Tryezë diskutimi në kuader te iniciativës rajonale ’’Partneriteti për një Rajon Konkurrues’’

Më shumë

Forumi i Palëve të Interesit i Projektit ''Policy Answers"

Më shumë

Konferenca Policy Dialogue on Alingning Priorities in the Western Balkans.

Më shumë

Krijojmë diferencë me projektin Policy Answer!

Më shumë

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë