Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Forum 2015

Prezantohen gjetjet e raportit "Përgjigje ndaj sfidave ekonomike" dhe "Terapi për shëndetësinë"

Në kuadër të projektit “Forum 2015”, i organizuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), është organizuar tryeza “Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë”, ku Instituti Riinvest prezantoi raportin “Përgjigje ndaj Sfidave të Rritjes Ekonomike” dhe “Terapi (urgjente) për Shëndetësinë”.

Gjetjet e raporteve të përgatitura nga hulumtuesit e Institutit Riinvest, u prezantuan nga drejtori ekzekutiv i Institutit Riinvest Alban Hashani. Sipas z. Hashani, situata ekonomike në Kosovë, vazhdon të ketë shpërpjesëtime të larta, me theks të veçantë në shifrat e larta të p apunësisë, me bruto produktin vendor më të ulët ne rajon, dhe deficitin e lartë tregtar. Sipas z. Hashani, modeli aktual ekonomik bazohet në kërkesë, dhe si i tillë arrin të gjenerojë numër shumë të ulët të vendeve të punës, ku si rrjedhojë rritet numri i kërkesave për migrim, dhe i rasteve sociale. Po ashtu, z. Hashani theksoi rënien e vazhdueshme të investimeve të huaja direkte nga viti 2007, ku në vitin e fundit investimet e huaja direkte kanë përbërë vetëm 3.6% të Bruto Produktit Vendor, dhe pjesa më e madhe e tyre kanë qenë të orientuara në sektorin e patundshmërisë, dhe si të tilla nuk mund të kenë ndikimi në përmirësimin e bilancit tregtar. Si sfidë tjetër ekonomike nga z. Hashani janë përmendur kreditë bankare, ku sipas tij aktivititeti kreditor ka shënuar rritje në sektorin e tregtisë, por jo edhe në prodhimtari. Në fund, z. Hashani ka rekomanduar që politikat ekonomike të orientohen drejt një modeli të bazuar në ofertë, i cili synon të fuqizojë potencialin prodhues vendor dhe rritjen e eksportit.   

Image

Ndërsa, sa i përket gjendjes në sistemin shëndetësor, z. Hashani ka theksuar se gjendja në shëndetësi karakterizohet me probleme të mëdha. Sipas gjetjeve të raportit “Terapi (urgjente) për Shëndetësinë”, të prezantuar nga z. Hashani, sektori shëndetësor karakterizohet me shërbime të nivelit jo të kënaqshëm, dhe me nivel të lartë të korrupsionit. z. Hashani ka përmendur 5 probleme kryesore të identifikuara në raport. Si problem i parë është përmendur buxheti dhe burimet e kufizuara për sektorin e shëndetësisë, 10.6% e buxhetit qeveritar, apo përqindja më e ulët në rajon. Mos-funksionalizimi i sistemit të informimit shëndetësor; mungesa e sigurimeve shëndetësore; mungesa e zbatimit të udhëzuesve të protokollit të standardizuar shëndetësor; dhe menaxhimi joadekuat, jo-transparenca në menaxhim dhe politizimi i menaxhmenti; janë vlerësuar si problemet kryesore të sektorit të shëndetësisë.   

Tryeza u mbyll me diskutimin me panelistë. 

Image

 

Arkiv

Publikohet dokumenti pozicionues ‘Gratë si ndërmarrëse’

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) 2020

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Publikohet dokumenti pozicionues 'Inkurajimi i grave për të zgjedhur profesione me perspektivë'

Më shumë

Njoftim nga mbledhja e Bordit të Institutit Riinvest

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Njoftim: Shtyhet Konferenca Ndërkombëtare 'Aktivizimi i Burimeve të Zhvillimit Ekonomik'

Më shumë

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Më shumë

Përballja me Covid -19: Trendi dhe Ndikimet Sociale e Ekonomike

Më shumë

Publikohet raporti studimor ‘Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave’ 2020

Më shumë

THIRRJE II PER APLIKIM

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM

Më shumë

Mbahet konferenca "Korrupsioni nga ana e ofertës"

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë