Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Përfshirja e grave në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe burrave sipas ligjeve në fuqi është një tregues kyç i progresit drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike e cila i respekton në mënyrë të barabartë të drejtat njerëzore. Përfaqësimi i barabartë i grave dhe burrave në vendimmarrjen politike, publike, dhe në sektorin privat ndikon pozitivisht në zhvillimin demokratik dhe socio-ekonomik të vendit.

Arkiv

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

PËRBALLJA ME COVID-19

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë