Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Available only in Albanian

Gratë në tregun e punës

Ekonomia e Kosovës operon nën potencialin e saj zhvillimor për shkak të çështjeve të shumta, njëra prej të cilave është nën-përfaqësimi i grave në ekonomi. Përderisa gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, rroli i tyre në ekonomi dhe në shoqëri mbetet jo proporcional. Për të arritur potencialin e rritjes ekonomike, Kosova duhet të punojë drejt përfshirjes më të madhe të grave në ekonomi dhe të ofrojë mundësitë për fuqizimin ekonomik të tyre.

Arkiv

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë