Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

Ky Raport është përgatitur për të mbështetur debatin në FORUMIN Ekonomik Vjetor të Institutit Riinvest (nëntor 2023). Me qëllim të ngritjes së cilësisë së debatit mbi zhvillimet ekonomike Instituti Riinvest synon organizmin e një tubimi vjetor në pjesën e parë të tremujorit të IV-të të çdo viti me pjesëmarrës të zgjedhur nga institucionet, asociacionet e biznesit dhe udhëheqës ekzekutiv të bizneseve, ekspertë nga bankat dhe qarqet kërkimore e akademike. Në përgatitje të këtij tubimi Instituti Riinvest harton një Raport lidhur me ecuritë ekonomike, problemet prezente dhe adresimin e tyre, pritjet për të ardhmen, sidomos në vitin vijues dhe politikat ekonomike që do të duhej të ishin përgjigje ndaj zhvillimeve aktuale dhe të pritshme. Synohet që raporti i prezantuar nga Instituti, pjesëmarrësit si dhe forma e punës në Forum të sigurojnë një qasje unike dhe produktive që këtë ngjarje do ta “bredonin” si debatin më serioz për ekonominë në vend . Si i tillë do te pritej me interesim për të ndriçuar çfarë ndodhi në tre tremujorët e vitit aktual dhe çfarë pritet të ndodhë në vitin vijues.

Arkiv

Green Action Space (GAS)

Më shumë

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

PËRBALLJA ME COVID-19

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë