Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Përfshirja e grave në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe burrave sipas ligjeve në fuqi është një tregues kyç i progresit drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike e cila i respekton në mënyrë të barabartë të drejtat njerëzore. Përfaqësimi i barabartë i grave dhe burrave në vendimmarrjen politike, publike, dhe në sektorin privat ndikon pozitivisht në zhvillimin demokratik dhe socio-ekonomik të vendit.

Arkiv

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë