Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Ky studim paraqet gjetjet e x-indeksit – njësisë matëse të prokurimit publik- e cila mat dhe vlerëson performancën e komunave në prokurim publik, dhe e krahason atë me praktikat më të mira. Gjetjet janë të grupuara në tri kategori, duke u bazuar në madhësinë e komunave në mënyrë që të mundësohet një paraqitje sa më objektive. X-indeksi është i bazuar në një model statistikor që përmban 9 nën-indekse, të cilat vlerësojnë disa dimensione të prokurimit publik duke u fokusuar në fushën e transparencës, konkurrencës dhe mbikëqyrjes. Në mënyrë indirekte, matë efikasitetin e komunave dhe dobësinë potenciale ndaj korrupsionit në prokurimin publik. X-indeksi përfshin të gjitha 38 komunat e Kosovës dhe mbulon aktivitetet e tyre të prokurimit në periudhën janar-dhjetor 2019, duke përfshirë 2770 kontrata, që tejkalojnë vlerën 264 milionë euro. Indeksi është ndërtuar në bazë të kritereve objektive. Të dhënat për ndërtimin e indeksit janë marrë nga platforma zyrtare e prokurimit elektronik ‘e-prokurimi’ dhe statistika të tjera zyrtare.Indeksi i përgjithshëm dhe 9 nën-indekset krahasojnë të dhënat e vitit 2019 me ato të vitit 2018. 

Arkiv

Green Action Space (GAS)

Më shumë

NJË MODEL I RI PËR RRITJEN E QENDRUESHME EKONOMIKE: dinamika e tregut të punës: sfidat aktuale dhe të ardhshme

Më shumë

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

PËRBALLJA ME COVID-19

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë