Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Qëllimi i këtij raporti është të rrisë ndërgjegjësimin e akterëve kryesorë në komunitetin e biznesit në Kosovë mbi rëndësinë e respektimit të parimeve etike në bërjen e biznesit me qëllim të reduktimit të korrupsionit dhe ryshfetit nga ana e bizneseve (korrupsioni nga ana e ofertës) përmes ushtrimit të zero tolerancë kundër praktikave korruptive. Raporti është përgatitur duke u bazuar në hulumtimin dytësor lidhur me identifikimin e boshllëqeve të legjislacionit vendor në trajtimin e kësaj çështjeje, në eksplorimin e përvojave ndërkombëtare dhe gjithashtu në bazë të rezultateve të një ankete të realizuar me 500 biznese dhe intervista të mbajtura në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Agjencinë Kundër Korrupsionit të Kosovës.

Arkiv

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë