Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Avokimi për Qeverisje të Hapur - PASOS

Avokimi për Qeverisje të Hapur është projekt rajonal dy-vjeçar i mbështetur nga Bashkimi Europian, i udhëhequr nga rrjeti PASOS (Policy Association for an Open Society). Qëllimi kryesor i projektit ishte të inkurajojë Qeverinë e Kosovës dhe qeveritë e vendeve të tjera fqinje të bëhen më transparente, të përgjegjshme, inovative, në hap me teknologjinë, si dhe të nxisin përfshirjen e qytetarëve në hartimin e politikave. Roli i Riinvestit në këtë projekt ishte avokimi për qeverisje të hapur përmes hulumtimeve, udhëzuesve, konferencave, koalicioneve të OJQ-ve, granteve për OJQ-të, dhe uebinarëve që adresojnë tema të qeverisjes së hapur. Po ashtu, edhe përmes monitorimit dhe vleresimit të implementimit të planit nacional të veprimit. Përfundimisht, gjatë dy viteve të projektit, Instituti Riinvest ka avokuar gjerësisht për qeverisje të hapur në media të tilla si, gazeta, TV dhe radio.

Arkiv

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë