Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Avokimi për Qeverisje të Hapur - PASOS

Avokimi për Qeverisje të Hapur është projekt rajonal dy-vjeçar i mbështetur nga Bashkimi Europian, i udhëhequr nga rrjeti PASOS (Policy Association for an Open Society). Qëllimi kryesor i projektit ishte të inkurajojë Qeverinë e Kosovës dhe qeveritë e vendeve të tjera fqinje të bëhen më transparente, të përgjegjshme, inovative, në hap me teknologjinë, si dhe të nxisin përfshirjen e qytetarëve në hartimin e politikave. Roli i Riinvestit në këtë projekt ishte avokimi për qeverisje të hapur përmes hulumtimeve, udhëzuesve, konferencave, koalicioneve të OJQ-ve, granteve për OJQ-të, dhe uebinarëve që adresojnë tema të qeverisjes së hapur. Po ashtu, edhe përmes monitorimit dhe vleresimit të implementimit të planit nacional të veprimit. Përfundimisht, gjatë dy viteve të projektit, Instituti Riinvest ka avokuar gjerësisht për qeverisje të hapur në media të tilla si, gazeta, TV dhe radio.

Arkiv

Vlerësimi i bujqësisë digjitale, gjinisë dhe rinisë në zonat rurale në Kosovë

Më shumë

Mbështetje në zbatimin e Agjendës Kombëtare për Fuqizimin e Grave përmes përpjekjeve të avokimit

Më shumë

Vlerësimi i Gatishmërisë Digjitale të Kosovës: Anketa e Qytetarëve

Më shumë

Rritja e kapaciteteve konkurruese përmes dixhitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë

Më shumë

Analiza e ndikimit gjinor në vendimmarrjen brenda familjeve në lidhje me qasjen në burime

Më shumë

Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim dixhital të biznesit

Më shumë

Anketa e Opinionit Publik

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

Anketa mbi kënaqësinë e qytetarëve me shërbimet komunale

Më shumë

Përgjigje e shpejtë ndaj COVID-19 - mbështetja e grupeve më të rrezikuara midis grave

Më shumë

Sallonet në Riinvest

Më shumë

Sondazhi i opinionit publik në Liberi

Më shumë

Anketa për arsimin e të rriturve në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë