Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Ky projekt është implementuar nga Instituti Riinvest dhe “Development Agency EDA” në Banja Llukë, Bosnje dhe Hercegovinë. Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë identifikimi i barrierave më të përbashkëta tregtare dhe politike dhe ndikimin e tyre në marrëdhëniet aktuale tregtare dhe ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës. Ekipi i Riinvestit ka realizuar intervista me akterët kryesorë – bizneset, importuesit dhe eksportuesit aktualisht të përfshirë në shkëmbime tregtare mes dy vendeve. Përpos kësaj, një diskutim në formë fokus grupi me akterë tjerë institucionalë po ashtu është realizuar. Duke përdorur të dhënat sekondare, si dhe ato të mbledhura në terren, Riinvesti ka publikuar një studim të detajuar me gjetjet dhe rekomandimet kryesore për të gjithë akterët relevantë. Aktivitete avokuese dhe kampanja vetëdijësuese në të dy vendet do të realizohen pas publikimit të studimit final.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë