Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Në vitin 2013, Institutit Riinvest ju dha një grant dy vjeçar nga Zyra e BE-së në Kosovë, për projekt-propozimin me titull: Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës; pjesë e “EURED Programme”. Objektivi kryesor I këtij projekti ka qenë të konsolidoj dhe fuqizoj kapacitetet e rajoneve për të participuar dhe kontribuar në mënyrë pro-aktive në Zhvillimin e përgjithshëm Ekonomik të Kosovës. Përgjatë projektit një numër aktivitetesh janë implementuar. Akademia Zhvillimore është themeluar për të ndihmuar ndërtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të akterëve rajonal për të kuptuar dhe përdorur/aplikuar qasjen e Zhvillimit Strategjik të BE-së, dhe grantet e BE-së në dispozicion. Përpos kësaj, në nivel komunal, në 5 komuna të 5 rajoneve të Kosovës, janë themeluar Njësitë e Menaxhimit dhe Zhvillimit të Projekteve (PDMU-të), duke krijuar dhe ndërtuar kapacitete dhe duke punuar në baza ditore me RDA-të dhe mbështetjen e EURED-it, dhe aktiviteteve tjera zhvilluese me qëllim të mbështetjes së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës. Në fazën finale, disa komuna janë mbështetur me dhënien e 10 granteve projekteve të vogla të sektorit të biznesit, turizmit dhe agrikulturës. 

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë