Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, ka mbështetur agrikulturën në Kosovë nga viti 2001. Qeveria Daneze ju është bashkangjitur për të vazhduar mbështetjen duke përdorur qasje zingjir vlerash si princip në Promovimin e Agrikulturës në Kosovës (HPK) nga viti 2008. Nga jashtë, programi i HPK-së është vlerësuar dhe sugjeruar për një komponentë të dytë implementues të projektit HPK. Pas procesit të tenderimit, Instituti Riinvest është përzgjedhur së bashku me FiBL. HPK,- “Helvetas Swiss Cooperation” ka operuar si komponentë e parë, ku HPK-RI kanë operuar si entitet facilitues nga “Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).” Metodologjia e përdorur për të implementuar këtë projekt ka qenë e përzgjedhur nga BU, dhe nga “Qasja Pjesëmarrëse e Tregut Zingjiror (PMCA).” Në mënyrë që të analizohen mundësitë e ndryshme të tregut dhe të promovohen produktet Kosovare në vend dhe jashtë, metodologjia ka mundësuar ndërveprimet dhe takimet e akterëve rrjetit zingjiror, që të përfundojnë me rezultate positive biznesore. Zingjirët e vlerave të mbështetur nga HPK- ekipit të Institutit Riinvest ju është dashur intervenime direkte, dhe qasje sistematike facilituese përmes takimeve grupore tematike. Qëllimi kryesor i HPK-së ka qenë që sektori i agrikulturës të gjenerojë punësim të gjerë dhe të ardhura për akterët e saj dhe të kontribuojë në rritjen ekonomike me rezultatin që zingjirët e vlerave të jenë konkurrues dhe të qëndrueshëm. 

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë