Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Qëllimi primar i këtij projekti të mbështetur nga USAID dhe CDF, është që të kontribuoj në përmirësimin e zhvillimit të politikave në nivel lokal në katër komuna të Kosovës – Gjilan, Shtërpce, Obiliq si dhe Graçanicë. Në mënyrë specifike, përmes ofrimit të asistencës teknike ky aktivitet synon avancimin e njohurive të zyrtarëve lokal lidhur me zhvillimin e Strategjive për Zhvillim Socio-Ekonomik në nivel lokal. Për më tepër, projekti gjithashtu ka për qëllim ngritjen e efiçiencës  së qeverive lokale në adresimin e nevojave të qytetarëve si dhe përmirësimin e komunikimit në mes të komuniteteve jo shumicë dhe komunitetit Kosovar/Shqiptar. 

Arkiv

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë