Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

TLP-CCP është projekt i mbështetur nga USAID, që do bëjë hulumtimin dhe vlerësimin e përgjithshëm të mjedisit të tregut të punës dhe ofrimin e mbështetjes për punë vullnetare për bursistët e programit TLP. Ky projekt ka për qëllim të siguroj vende për vullnetarizëm për bursistët në organizata dhe institucione të ndryshme në Kosovë me qëllim që këta studentë pas kthimit nga studimet e tyre në SHBA të kenë mundësinë të kontribuojnë në shoqëri dhe komunitet.

Arkiv

Vlerësimi i bujqësisë digjitale, gjinisë dhe rinisë në zonat rurale në Kosovë

Më shumë

Mbështetje në zbatimin e Agjendës Kombëtare për Fuqizimin e Grave përmes përpjekjeve të avokimit

Më shumë

Vlerësimi i Gatishmërisë Digjitale të Kosovës: Anketa e Qytetarëve

Më shumë

Rritja e kapaciteteve konkurruese përmes dixhitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë

Më shumë

Analiza e ndikimit gjinor në vendimmarrjen brenda familjeve në lidhje me qasjen në burime

Më shumë

Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim dixhital të biznesit

Më shumë

Anketa e Opinionit Publik

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

Anketa mbi kënaqësinë e qytetarëve me shërbimet komunale

Më shumë

Përgjigje e shpejtë ndaj COVID-19 - mbështetja e grupeve më të rrezikuara midis grave

Më shumë

Sallonet në Riinvest

Më shumë

Sondazhi i opinionit publik në Liberi

Më shumë

Anketa për arsimin e të rriturve në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë