Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Objektivi kryesor i këtij projekti 2 vjeçar të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, ka qenë fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve të qeverisë qendrore dhe shoqatave biznesore dhe të fermerëve, që të participojnë në mënyrë proaktive, si dhe të kontribuojnë në zhvillimin e përgjithshëm rajonal ekonomik, rritjen dhe gjenerimin e vendeve të punës në Kosovë. Përgjatë projektit, janë implementuar ky numër aktivitetesh: a) 2 cikle ligjëratash dhe trajnimesh; b) krijimi i 2 Njësive për Menaxhim Projektesh (PDMU), me qëllim të Rishikimit të Projekteve Rajonale; c) organizimin e 2 konferencave; d) financimin e 10 Projekteve të Vogla, secila në vlerë 10.000 euro.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë