Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Ky projekt është implementuar nga Instituti Riinvest, përkatësisht Zyra për Komunikim me Publikun, e themeluar brenda Riinvestit. Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese, në veçanti prezenca në media të komunikimit masiv dhe elektronik, përmes mjeteve moderne të komunikimit dhe avokimit. Përmes një periudhe 2 vjeçare, Riinvest ka arritur të themelojë Zyrën për Marrëdhënie me Publikun, përgjegjëse për menaxhimin e komunikimit me media, gazetarë, hulumtues, studentë dhe të tjerë të interesuar, si dhe të rrisë prezencën në mediat e komunikimit masiv dhe atyre elektronike. Ky projekt, ka prodhuar Platformën Elektronike të Shpërndarjes së të Dhënave, e cila përmban të dhëna të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë, të mbledhura nga ekipet e Riinvestit gjatë periudhës 2000-2013. Po ashtu, është lansuar seria e animacioneve e quajtuar “Projektet e mëdha të qeverisë në 1 minutë”, ku katër studime rreth investimeve kapitale të realizuara nga Riinvesti janë prezantuar në një formë të animuar. Aktivite tjera të këtij projekti përfshijnë, krijimin e Aplikacionit për Mobil të Institutit Riinvest, për sistemet operuese iOS dhe Android, duke përfshirë kalkulatorë të ndryshëm ekonomik, zhvillimin dhe lansimin e ueb-faqes së re, dhe krijimin e Dhomës së Mediave të Riinvestit. 

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë