Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë komunat për të krijuar partneritete dhe rrjete rajonale për trajtimin e çështjeve të interesit të përbashkët, konsolidimin dhe përmirësimin e standardeve të qeverisjes së mirë, dhe për të zhvilluar qasje të reja për sfidat aktuale dhe të ardhshme në qeverisjen lokale. Për më tepër, projekti ka për qëllim rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve komunale dhe funksionalitetin e tyre për të krijuar mjedis të përshtatshëm të biznesit dhe përmirësimin e kushteve dhe standardeve, duke përfshirë mbështetje në gjenerimin e vendeve të punës dhe komunikimit ndëretnik. Qëllimet specifike të projektit janë identifikimi i mundësive të reja për bashkëpunim ndërmjet komunave të reja minoritare dhe komunave ekzistuese, përmirësimi i bashkëpunimit dhe komunikimit ndër-komunal.

Gjatë viti 2016, janë përpiluar tri raporte të cilat janë prezantuar në tri forume (mbi menaxhimin e mbeturinave, mbi mbrojtjen e mjedisit dhe mbi tregjet lokale). Qëllimi kryesor i forumeve është inkurajimi i bashkëpunimeve ndër-etnike në temat e caktuara. Në raporte janë prezantuar gjendja aktuale për secilën komune, praktikat më të mira rajonale në bashkëpunime ndër-komunale dhe disa mundësi për bashkëpunime ndër-komunale në Kosovë.

Përveç  forumeve, projekti ka organizuar 2 seminare ku janë prezantuar iniciativat ndër-etnike. Do të organizohen edhe 2 seminare ku parashihet të diskutohen  aktivitete e përbashkëta që mund të implementohen nga komunat. 

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë