Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Qëllimi kryesor I këtij projekti ishte realizimi I një studimi të klimës së investimeve rajonale, për pesë rajonet e Kosovës, me qëllimin e grumbullimit, analizimit dhe raportimit të gjetjeve të ndërlidhura me historinë socio-ekonomike të fazës momentale, dhe potencialeve përgjatë këtyre rajoneve. Qëllimi kryesor ka qenë skenimi retrospektiv I zhvillimit socio-ekonomik në rajone përgjatë viteve 2009-2013, në mënyrë që të fitohet një pasqyrë e qartë e gjendjes aktuale socio-ekonomike (2013-2014), dhe mundësisht të gjenerohen parashikime për vitet 2014-2015. Po ashtu, objektivat specifike ishin: a) Vlerësimi i zhvillimit socio-ekonomik dhe skenimi I klimës biznesore përmes anketimit të 200 bizneseve për secilën prej 5 rajoneve (rajonet korrespondojnë me Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (RDA-të të themeluara nga Zyra e BE-së në Kosovë, Qendër, Veri, Perëndim, Lindje dhe Jug); b) Organizimi i 5 fokus grupeve në secilin rajon, për të përfituar percepcione të akterëve të ndryshëm (komunal, mediatik, dhe të shoqërisë civile – mes tjerëve) dhe temave të interesit; c) Krijimi I një pasqyre të qartë ku mund të vërehet saktë ku qëndron secili rajon, identifikimi I potencialeve të secilit rajon dhe krijimi I parashikimeve për 2014-tën përmes gjenerimit të një seti indikatorësh, të njohur si “Leading Economic Indicators (LEI); d) Krahasimi i gjetjeve përmes rajoneve dhe prezentimi I tyre në konferencë; dhe përfshirja e akterëve të ndryshëm nga qeveria qendrore, lokale, bizneseve, mediave dhe spektri I shoqërisë civile.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë