Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Qëllimi kryesor I këtij projekti ishte realizimi I një studimi të klimës së investimeve rajonale, për pesë rajonet e Kosovës, me qëllimin e grumbullimit, analizimit dhe raportimit të gjetjeve të ndërlidhura me historinë socio-ekonomike të fazës momentale, dhe potencialeve përgjatë këtyre rajoneve. Qëllimi kryesor ka qenë skenimi retrospektiv I zhvillimit socio-ekonomik në rajone përgjatë viteve 2009-2013, në mënyrë që të fitohet një pasqyrë e qartë e gjendjes aktuale socio-ekonomike (2013-2014), dhe mundësisht të gjenerohen parashikime për vitet 2014-2015. Po ashtu, objektivat specifike ishin: a) Vlerësimi i zhvillimit socio-ekonomik dhe skenimi I klimës biznesore përmes anketimit të 200 bizneseve për secilën prej 5 rajoneve (rajonet korrespondojnë me Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (RDA-të të themeluara nga Zyra e BE-së në Kosovë, Qendër, Veri, Perëndim, Lindje dhe Jug); b) Organizimi i 5 fokus grupeve në secilin rajon, për të përfituar percepcione të akterëve të ndryshëm (komunal, mediatik, dhe të shoqërisë civile – mes tjerëve) dhe temave të interesit; c) Krijimi I një pasqyre të qartë ku mund të vërehet saktë ku qëndron secili rajon, identifikimi I potencialeve të secilit rajon dhe krijimi I parashikimeve për 2014-tën përmes gjenerimit të një seti indikatorësh, të njohur si “Leading Economic Indicators (LEI); d) Krahasimi i gjetjeve përmes rajoneve dhe prezentimi I tyre në konferencë; dhe përfshirja e akterëve të ndryshëm nga qeveria qendrore, lokale, bizneseve, mediave dhe spektri I shoqërisë civile.

Arkiv

Vlerësimi i bujqësisë digjitale, gjinisë dhe rinisë në zonat rurale në Kosovë

Më shumë

Mbështetje në zbatimin e Agjendës Kombëtare për Fuqizimin e Grave përmes përpjekjeve të avokimit

Më shumë

Vlerësimi i Gatishmërisë Digjitale të Kosovës: Anketa e Qytetarëve

Më shumë

Rritja e kapaciteteve konkurruese përmes dixhitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë

Më shumë

Analiza e ndikimit gjinor në vendimmarrjen brenda familjeve në lidhje me qasjen në burime

Më shumë

Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim dixhital të biznesit

Më shumë

Anketa e Opinionit Publik

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

Anketa mbi kënaqësinë e qytetarëve me shërbimet komunale

Më shumë

Përgjigje e shpejtë ndaj COVID-19 - mbështetja e grupeve më të rrezikuara midis grave

Më shumë

Sallonet në Riinvest

Më shumë

Sondazhi i opinionit publik në Liberi

Më shumë

Anketa për arsimin e të rriturve në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë