Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Projekti është implementuar nga “Regional Enviromental Center” dhe Instituti Riinvest. Qëllimi kryesor i projektit ka qenë mbështetja ndaj gjenerimit të punësimit; zhvillimit biznesor dhe ekonomik; dhe ngritja e potencialeve dhe konkurueshmërisë së biznesve dhe agjentëve zhvillimorë në Veri të Kosovës, në mënyrë që të përmirësohet perspektiva e ardhshme, siguria e vendit të punës dhe si rrjedhojë ngritja e standardit të jetesës së qytetarëve të atij rajoni. Ekipi i Riinvestit ka qenë përgjegjës për organizimin e anketës me 125 biznese në katër komunat e Veriut, duke realizuar hulumtim sekondar dhe duke shkruar raport të detajuar mbi Potencialet Ekonomike në Veri të Kosovës. Për më shumë, Riinvesti ka organizuar trajnim për ndërtim kapacitetesh për 30 biznese, dhe 15 zyrtar publik dhe Organizata të Shoqërisë Civile. Pas trajnimeve të ndërtimit të kapaciteteve, dhe rezultateve të studimit, të dy partnerët kanë organizuar një punëtori, qëllimi kryesor i së cilës ka qenë vlerësimi i rezultateve të studimit; krijimi i një vizioni për lokalitetin; identifikimi i fushave prioritare; zhvillimi i pilot-projektit; dhe përpilimi i Strategjisë Zhvillimore.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë