Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Qëllimi kryesor I këtij projekti ishte realizimi I një studimi rreth evazionit fiskal dhe informalitetit të punës në Kosovë. Duke realizuar një anketë me 600 NVM përgjatë Kosovës, duke realizuar katër raste studimore dhe duke përdorur modele standarde statistikore, ekipi hulumtues ka prodhuar një raport në tentim për të ofruar një pasqyrë të përgjithshme të evazionit fiskal dhe informalitetit të punës në Kosovë; madhësisë së saj, përcaktuesve dhe pasojave potenciale ekonomike që mund të shkaktojë. Temat si evazioni fiskal, morali tatimor dhe informaliteti I punës janë elaboruar në kontekstin e Kosovës. Raporti final ishte organizuar në 6 kapituj. Kapitulli I parë i paraqet lexuesit një pamje të përgjithshme të debatit akademik rreth temës. Shpjegon origjinën e konceptit dhe fut përkufizimet më të rëndësishme të informalitetit. Kapitulli i dytë mundëson rishikim të qasjeve metodologjike të cilat janë ndërmarrë në mënyrë që të realizohet studimi rreth kësaj çështjeje. Për më shumë, qasja e këtij studimi është përshkruar dhe shpjeguar. Kapitulli katër dhe pesë, raportojnë, diskutojnë dhe analizojnë rezultatet e anketës dhe studimet e rasteve. Në fund, studimi konkludon me një përbledhje të implikimeve kryesore dhe rekomandimeve të politikave të akterëve të ndryshëm.   

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë