Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Anketat me NVM në Vitet 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Një panel-anketë vjetore e 300 NVM-ve private, e përcjell më pas nga Raporti dhe një bazë shumë e kuptueshme e të dhënave mbi profilin e NVM-ve, aktivitetin e tyre, ambientin. Ajo ka paraqitur mendimin e komunitetit të biznesit në lidhje me çështjet e rëndësishme të biznesit dhe ambientit. Një anketë e kryer në dhjetor të vitit 2001 ka përfshirë 600 NVM. Ky aktivitet është përkrahur nga CIPE, USAID, NED dhe Friedriech Ebert Stiftung.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë