Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Studim i Bazës Vlerësuese në Organizatat e Anëtarësimit Biznesor në Sektorë të Turizmit dhe Përpunimit-Ushqimor

Instituti Riinvest është i përfshirë në zhvillimin e vlerësimit bazë në nivel organizimi të sektorit të Turizmit dhe Përpunimin e Ushqimit (frutave dhe perimeve dhe produkteve pyjore jo-drurore) në sektorë në të cilët PPSE-ja është active. Qëllimi kryesor i kësaj ankete është të shikoj në potencialin e Organizatave Anëtarësuese Biznesore (BMOs) në fuqizimin dhe rritjen e sektorëve dhe mbështetjen që ju ofrojnë anëtarëve të tyre në këtë kuptim, dhe efektit në influencimin dhe mundësimin e politikave dhe rregulloreve. 

Arkiv

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë