Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Përmirësimi i transparencës dhe fondeve publike në Kosovë

Qeverisja korporative në ndërmarrjet publike në Kosovë

  • me: 03 Sep 2012

Qëllimi i këtij studimi është që të analizoj sfidat me të cilat përballet qeveria e Kosovës (si pronare në mirëbesim) në procesin e fuqizimit të qeverisjes korporatave në ndërmarrjet publike (NP) qendrore. Studimi gjithashtu...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Aug 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 13 May 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko
  • me: 08 Mar 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 15 Nov 2011

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Oct 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Apr 2009

Ekipi Ynë