Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë

Dilema dhe ngecje në rrugën e shpejtë

  • me: 02 Oct 2009

Ky raport hulumtues ka për qëllim që të (a) përmirësoj informimin e vendimmarrësve politikë dhe palëve tjera të interesuara lidhur me situatën e tanishme në NP-të, lidhur me nevojën e privatizimit të tyre duke...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Apr 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko
  • me: 10 Sep 2008

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dec 2007

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 15 Nov 2006

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko
  • me: 05 Dec 2005

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID

Shkarko
  • me: 11 Feb 2004

Ekipi Ynë