Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Faktorët që ndikojnë në vendimet ekonomike të grave në Kosovë

Ky raport ofron një analizë të të dhënave të mbledhura përmes anketës me 500 gra në tërë Kosovën, një mostër përfaqësuese, e cila mbulon në veçanti mënyrat për të përmirësuar...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko

Ekipi Ynë