Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Sektori bankar: ndihmesë apo barrierë

  • me: 13 May 2012

Ky raport ofron një analizë të gjendjes aktuale të sistemit bankar, dhe ndikimin potencial që sektori bankar ka mbi zhvillimin ekonomik. Në këtë drejtim, Instituti Riinvest me përkrahjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko
  • me: 08 Mar 2012

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 15 Nov 2011

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko
  • me: 02 Oct 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko
  • me: 09 Apr 2009

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko
  • me: 10 Sep 2008

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 04 Dec 2007

Ekipi Ynë