Institute for Development Research Riinvest

News

THIRRJE PËR APLIKIM

THIRRJE PËR APLIKIM

Instituti Riinvest fton të gjitha gratë ndërmarrëse që të aplikojnë për të përfituar në kuadër të projektit “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ) në kuadër të mbështetjes financiare për projektet dhe iniciativat që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ekonomi – “Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 2021” – Masa 4 e Fazës së dytë.

Objektivi kryesor i këtij projekti është që të kontribuojë në stabilitetit ekonomik të vendit në situatën e krijuar si rezultat i pandemisë nga COVID-19.

Projekti ka për qëllim transformimin digjital të bizneseve të vogla prodhuese në fushat: a) Marketing, b) Eksport, c) Përdorim të rrjeteve sociale dhe d) Shitje online.

SI TË APLIKONI?

Dokumentacioni i nevojshëm:

Të jenë të regjistruara sipas kuadrit ligjor në fuqi për ushtrimin e aktivitetit të tyre, para vitit 2020 (dërgo certifikatën dhe informatat e biznesit);

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që nuk ka borxhe tatimore;

Të dëshmoj përmes vërtetimit të ATK që ka të punësuar 5 punëtorë;

Të nënshkruajnë deklaratën se nuk ka përfituar nga fondi “Mbështetja e sipërmarrjeve të grave për transformim digjital të biznesit” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore në Kosovë (ABGJ);

Të jenë nga regjioni i Prishtinës;

KOHA E APLIKIMIT

Aplikimi është i hapur nga data 17 Maj 2021 deri me datën 31 Maj 2021. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga një komision i përcaktuar.

Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet (i) drejtpërdrejtë në adresën e poshtëshënuar; (ii) përmes postës, apo (iii) përmes postës elektronike.

Adresa: Instituti Riinvest rruga Lidhja e Prizrenit nr.56, 10000 Prishtinë (Lagjja Tophane afër shkollës fillore Meto Bajraktari). Adresa elektronike: riinvest@riinvestinstitute.org

informacione më të hollësishme, ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit: 038 244 320; apo në adresën elektronike të sipërshënuar.

 

Mbështetur nga:

Agjencia për Barazi Gjinore

Archive

Announcement: 'Activating Sources of Economic Growth' Annual Conference will be postponed 

Read more

New publication: Municipal Competitiveness Index (2020)

Read more

SECOND CALL FOR APPLICATION

Read more

CALL FOR APPLICATION

Read more

Roundtable event "Corruption from the supply side"

Read more

Lipjan, Rahove, Vitija, Junik and Gjakova are the best ranked municipalities in MCI

Read more

Download Report

Our Team