Institute for Development Research Riinvest

News

SECOND CALL FOR APPLICATION

Image

THIRRJE PËR APLIKIM

Forumi Ekonomik i Grave, i koordinuar nga Instituti Riinvest me mandat për periudhën  2020-2022, nëpërmjet projektit “Përgjigje e shpejtë ndaj pandemisë COVID-19 - mbështetja e grupeve më të cenueshme te grave” i iniciuar dhe financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur fton gratë të cilat kanë qenë të punësuara në sektorin joformal dhe nuk kanë punuar gjatë kohës së pandemisë që sipas kritereve të evidentuara më poshtë të aplikojnë për të përfituar ndihmë të drejtpërdrejtë financiare të njëhershme në vlerë të përafërt me pagën minimale sipas legjislacionit në fuqi.

Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në zbutjen e gjendjes sociale të grave të cilat kanë humbur punën në sektorë joformal gjatë Pandemisë COVID -19, gratë/nënat vetushqyese dhe gratë që nuk përfitojnë ndihma tjera sociale.

SI TË APLIKONI?

Dokumentacioni i nevojshëm:

  1. Deklarata nën betim lidhur me humbjen e vendit të punës (plotësohet nga të gjithë aplikuesit kur të dorëzohet aplikimi; nëse aplikoni në mënyrë elektronike, formularin e shkarkoni nga linku në vijim: https://bit.ly/2UiPqHB).
  2. Çfarëdo dëshmie që keni humbur vendin e punës (në mungesë të dëshmisë mund të merret parasysh deklarata nën betim e specifikuar në pikën 1);
  3. Certifikata familjare – dëshmi e gjendjes familjare;
  4. Pasyra  nga Trusti Pensional të cilët dëshmojnë se kandidates nuk i janë  paguar kontributet pensionale gjatë vitit 2020 (obligative)
  5. Vërtetimi që nuk jeni përfitues të çfarëdo ndihme sociale gjatë vitit 2020 (obligative).

 

KOHA E APLIKIMIT

Aplikimi është i hapur nga data 29 Qershor 2020 deri me datën 15 Korrik 2020. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Vlerësimi i aplikimeve bëhet nga një komision i përcaktuar.

Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet (i) drejtpërdrejtë në adresën e poshtëshënuar; (ii) përmes postës, apo (iii) përmes postës elektronike.

Adresa: Instituti Riinvest rruga Lidhja e Prizrenit nr.56, 10000 Prishtinë (Lagjja Tophane afër shkollës fillore Meto Bajraktari). Adresa elektronike: forumiekonomikigrave@gmail.com.

Për informacione më të hollësishme, ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit: 038 244 320; apo në adresën elektronike të sipërshënuar.  

Forumi Ekonomik i Grave është koalicion i organizatave të shoqërisë civile me këtë përbërje: Instituti Riinvest; Rrjeti i Grave të Kosovës; Instituti Demokraci për Zhvillim(D4D); Qendra Kosovare për Studime Gjinore; Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase; dhe Kosova-Women 4 Women, Instituti GAP.

Mbeshtetur nga:Image

 

 

Archive

New publication: Municipal Competitiveness Index (2020)

Read more

CALL FOR APPLICATION

Read more

Roundtable event "Corruption from the supply side"

Read more

Lipjan, Rahove, Vitija, Junik and Gjakova are the best ranked municipalities in MCI

Read more

Mbahet sesioni i dytë i "Debate në Riinvest"

Read more

"Riinvest Debates" platform launched

Read more

75% of women in Kosovo think that there are no suitable jobs

Read more

IN THE MEMORY OF PROF. EKREM BEQIRI

Read more

"Ekonomia e Kosovës" published

Read more

Municipal Competitiveness Index

Read more

"Benchmarking tool for public procurement" launched

Read more

Animations “Women’s Entrepreneurship” and “Women in the work force” published

Read more

Download Report

Our Team