Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Gratë në tregun e punës

Ekonomia e Kosovës operon nën potencialin e saj zhvillimor për shkak të çështjeve të shumta, njëra prej të cilave është nën-përfaqësimi i grave në ekonomi. Përderisa gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, rroli i tyre në ekonomi dhe në shoqëri mbetet jo proporcional. Për të arritur potencialin e rritjes ekonomike, Kosova duhet të punojë drejt përfshirjes më të madhe të grave në ekonomi dhe të ofrojë mundësitë për fuqizimin ekonomik të tyre.

Arkiv

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë