Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Korrupsioni nga ana e ofertës: Perspektiva e bizneseve

Qëllimi i këtij raporti është të rrisë ndërgjegjësimin e akterëve kryesorë në komunitetin e biznesit në Kosovë mbi rëndësinë e respektimit të parimeve etike në bërjen e biznesit me qëllim të reduktimit të korrupsionit dhe ryshfetit nga ana e bizneseve (korrupsioni nga ana e ofertës) përmes ushtrimit të zero tolerancë kundër praktikave korruptive. Raporti është përgatitur duke u bazuar në hulumtimin dytësor lidhur me identifikimin e boshllëqeve të legjislacionit vendor në trajtimin e kësaj çështjeje, në eksplorimin e përvojave ndërkombëtare dhe gjithashtu në bazë të rezultateve të një ankete të realizuar me 500 biznese dhe intervista të mbajtura në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Agjencinë Kundër Korrupsionit të Kosovës.

Arkiv

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave (2019)

Më shumë

Menaxhimi i borxhit publik në Kosovë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë