Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Analizë e të bërit biznes në Kosovë

Ndërmarrësia e grave

Pas raportit të parë për gratë në fuqinë punëtore, Instituti Riinvest ka bërë një hulumtim me 313 gra sipërmarrëse, në përpjekje për të vlerësuar bizneset në pronësi të grave në tërë Kosovën. Anketa përmbante pyetje lidhur me karakteristikat e biznesit, performancën, barrierat e të bërit biznes, financimin, dhe çështjet socio-ekonomike. Ky raport analizon të dhënat e mbledhura, ofron një pasqyrë të karakteristikave unike, rolit aktual dhe mundësive për rritjen e grave sipërmarrëse.

Arkiv

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja emergjente në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Implikimet Ekonomike dhe Sociale të COVID-19: Kosova dhe Ballkani Perëndimor

Më shumë

Indikatorët relevant ekonomik dhe të shëndetësisë publike gjatë COVID-19 në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

Numri i infektimeve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

Potenciali tregtar Kosovë - Shqipëri

Më shumë

Pagat e sektorit publik në Kosovë dhe implikimet e mundshme në stabilitetin makro-fiskal dhe kohezionin social

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë