Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Qëllimi i këtij projekti është që të: ndërtojë një koalicion anti-korrupsion dhe të qeverisjes së mirë ndërmjet Organizatave të Shoqërisë Civile (OJQ-ve) në Evropën Jug-Lindore (SEE), të ngrisë kapacitetin, njohurinë dhe përkushtimin e OJQ-ve për të ofruar analiza, monitoruar dhe avokuar, për të promovuar dialogun shtet-shoqëri, dhe për të përmirësuar ambientin e aktivizmit civil, për të kontribuar për një mbështetje të ngritur publike/civile dhe pjesëmarrje në qeverisje të mirë dhe anti-korrupsion. Po ashtu për ti ndihmuar OJQ-të të përmirësojnë legjitimitetin e tyre, transparencën, dhe llogaridhënien. Roli i Riinvestit në këtë projekt ishte që të hulumtojë çështjen e korrupsionit në Kosovë. Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit, kishte gjashtë kapituj të hulumtimeve dytësore: II. Politikat Anti-korrupsion dhe Ambienti Regullator, III. Praktikat Institucionale dhe Fuqizimi i Ligjit, IV. Gjyqësori në Anti-Korrupsion, V. Korrupsioni dhe Ekonomia, VI. Shoqëria Civile në Anti-Korrupsion, VII. Bashkëpunimi Ndërkombëtar. Pjesa më e rëndësishme e Raportit ishte Kapitulli I, mbi nivelin e korrupsionit të studiuar me një anketë me 1000 respondentë. Riinvesti po ashtu morri pjesë në të gjitha takimet dhe konferencat e Iniciativës. Riinvesti dorëzoi përmbledhje të shkurta në çështje të ndryshme të ndërlidhura me korrupsionin në Kosovë. Faza e dytë e projektit do të fokusohet në çështjet e korrupsionit të ndërlidhura me energji, qeverisje, dhe sundim të ligjit. 

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë