Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet e përfunduara

Studim Fizibiliteti dhe Përgatitje e Pilot Projektit për Financim të Lartë dhe Profesional të Edukimit në Evropën Juglindore – Shtetet ËBIF – Kosova

Instituti Riinvest ishte kontraktuar nga konsulentët e AFC Gmbh, për të realizuar një anketë me pesë grupe respodentësh: studentë universitarë (245), studentë të shkollave të mesme (34), studentë që kanë braktisur shkollën (30), prindër (32), dhe punëdhënës (30). Pra, numri total i respodentëve për qëllimin e kësaj ankete ishte 371. Një pyetësor i ndryshëm është përdorur për secilin grup. Studentët universitar janë përzgjedhur nga tre universitete publike në Prishtinë, Prizren dhe Pejë, dhe nga një universitet privat, në këtë rast Kolegji Riinvest. Për të gjithë grupet jemi munduar të ruajmë balancin gjinor. Anketuesit tanë vizituan ambientet e universiteteve respektuese dhe përzgjodhën respodentët në mënyrë të rastësishme. Kjo rezultoi në anketimin e studentëve nga departamentet dhe programet e ndryshme. Ngjashëm, studentët e shkollave të mesme ishin zgjedhur nga gjimnazet publike në Prishtinë, Prizren dhe Pejë. Prindërit, po ashtu ishin zgjedhur nga Prishtina, Prizreni, dhe Peja. Anketuesit tanë i gjetën studentët të cilët kanë braktisur shkollën përmes miqve dhe të afërmve në qytete të ndryshme të Kosovës. Punëdhënësit janë përzgjedhur nga 20 sektorë të ndryshëm, megjithatë 14 përqind ishin në tregtinë me shumicë dhe pakicë, dhe një pjesë tjetër prej 14 përqind në prodhimtari, përderisa përqindjet tjera janë shpërndarë në sektorë tjerë. Pas grumbullimit të të gjithë anketave, Instituti Riinvest futi të gjitha të dhënat në programin statistikor SPSS. SPSS-I, pastaj përpunoi të gjitha statistikat dhe prodhoi tabelat e frekuencës për secilën pyetje nga pesë pyetësorët. Tabelat e frekuencës janë përdorur për të interpretuar dhe analizuar pyetësorët. Përpos analizimit të pyetjeve në mënyrë individuale, tabelat e kryqëzuara ndërmjet pyetjeve të ndryshme janë prodhuara për të shikuar nëse ekziston ndonjë korrelacion. Gjetjet interesante të cilat dolën nga kros-tabulimet janë interpretuar. Në fund, konkludimi i gjetjeve kryesore është prezantuar.

Arkiv

Mbështetje Komunave për hartimin e Planeve për Zhvillim Socio-Ekonomik

Më shumë

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Më shumë

Transformative Leadership Program – Citizen Corps (TLP-CCP)

Më shumë

Akademia Zhvillimore II: Fuqizimi i kapaciteteve zhvilluese të institucioneve qendrore dhe shoqatave të fermerëve

Më shumë

Përmirësimi i aftësive komunikuese dhe avokuese të Institutit Riinvest

Më shumë

Fuqizimi i Zhvillimit Strategjik dhe Bashkëpunimeve Ndër-komunale

Më shumë

Marrëdhëniet Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Bosnje Hercegovinës

Më shumë

Fuqizimi i Kapaciteteve të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës

Më shumë

Klima Biznesore në Rajone të Kosovës

Më shumë

Veriu i Kosovës – Ngritja e konkurueshmërisë dhe kapaciteteve zhvillimore

Më shumë

Promovimi i Agrikulturës në Kosovë

Më shumë

Të paguash apo Mos të Paguash: Perspektivë Biznesore ndaj informalitetit në Kosovë

Më shumë

Korniza Ligjore e OJQ-ve – Analizë

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë