Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Lajme

Publikohet raporti kërkimor 'Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor'

Instituti RIINVEST, sot organizoi një debat me ekspertë ekonomie lidhur me raportin e tij më të ri kërkimor që trajton iniciativat për fuqizimin e bashkëpunimit rajonal qe po diskutohen në vazhdim të Procesit të Berlinit. Këto iniciativa që kanë për thelb një bashkëpunim, përkatësisht integrim më të madh ekonomik, midis të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) në lidhshmëri me proceset e integrimit Evropian viteve të fundit janë promovuar me emra te ndryshëm, mes tjerash, si: “Hapësira Ekonomike Rajonale”, “Mini Shengeni“ , “Tregu i Përbashkët”. Por ato janë përcjellë edhe me dilema që ndërlidhen me relacionin e tyre, skepticizmin apo “lodhjen” për anëtarësim të vendeve të rajonit në BE si dhe lidhur me problemet e pazgjidhura politike midis vendeve te rajonit, sidomos me raportet e Serbisë me Kosovën, pastaj edhe me Bosnjën dhe Hercegovinën dhe me Malin e Zi. Raporti ka analizuar gjithë këtë kontekst dhe ka shtruar nevojën që Kosova të paraqitet më proaktive dhe më e përgatitur në fazën e mëtejme duke dhënë edhe rekomandime në këtë drejtim. Debati shumë përmbajtjesor i pjesëmarrësve kontribuoi në ndriçimin e shumë aspekteve dhe forcimin rekomandimeve të Raportit.

Ishte një mendim i përbashkët se Kosova duhet të forcojë prezencën në takimet zyrtare, dhe në takime të tjera akademike dhe në nivel të shoqërisë civile lidhur me këto iniciativa. Sidomos pas marrëveshjes së Uashingtonit dhe të deklaratës së Kryeministrave të aprovuar në Samitin e Sofjes nuk do të ishte produktiv hezitimi për të prezantuar shikimet dhe interesat tona në diskutimet e mëtejme. Pjesëmarrja e institucioneve të Kosovës duhet të jetë e barabartë me gjithë vendet e tjera dhe e argumentuar. Qeveria e Kosovës duhet të analizojë me hollësi aspektet në nivelin politik dhe ekonomik, në nivel nacional dhe sektorial duke identifikuar qartë përfitimet dhe kostot. U tha se mungesa e këtyre analizave përbën një handikap dhe ky hendek duhet të tejkalohet sa më shpejtë.

Raporti dhe debati vunë në dukje se përderisa perspektiva e integrimit, përkatësisht anëtarësimit të vendeve të BP6 në BE mbetet një orientim, procesi i bashkëpunimit rajonal në të gjitha format dhe përmbajtjet e tij duhet të jetë i ndërlidhur dhe sinergjik me integrimin në BE dhe si i tillë duhet të evitojë duplifikimin e aspekteve administrative dhe institucionale, paradhomat e panevojshme, duke përfshirë këtu edhe tejkalimin e nevojës për një union doganor, pasi që të gjithë vendet kanë një proces të bashkimit doganor me BE.

U theksua nevoja që debati për këtë çështje duhet të intensifikohet dhe pasurohet me analiza dhe studime gjithëpërfshirëse në nivel qeveritar, akademik dhe në shoqërinë civile.

Arkiv

Green Talk: Dekarbonizimi dhe taksa e karbonit

Më shumë

Konferenca e Institutit Riinvest: Drejt avancimit të mjedisit kërkimor dhe inovacioneve në Kosovë

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST FUQIZON PROJEKTET PER ZBATIMIN E AGJENDËS SË GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Më shumë

Rreth suksesit të trajnimit Policy Answers: Pjesëmarrësit shfaqin projekt propozime inovatore

Më shumë

RIINVEST JEP INPUTE NË LIDHJE ME PROGRAMIN KOMBËTAR KËRKIMOR NË KOSOVË

Më shumë

Tryezë diskutimi rreth Draft Strategjisë për Zhvillim Industrial në Kosovë 2023-2030 si dhe publikimin e ri të Institutit te Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (wiiw)

Më shumë

SI TË FITONI MBËSHTETJE PËR PROJEKTE KËRKIMORE NGA HORIZON EUROPE?

Më shumë

Përgatitja e aplikimeve dhe zbatimi i projekteve në Horizon Europe

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

KONKURS PËR HULUMTUES/E

Më shumë

INSTITUTI RIINVEST APROVON PLANIN STRATEGJIK 2022-2027

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Thirrje për Aplikim: Shkolla e Gjelbër

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë