Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Projektet aktuale

1

Studim Hulumtues rreth marrëdhënies Prodhues-Shitës

Objektivi kryesor i studimit të propozuar është vlerësimi i çështjeve më eminente të cilat ekzistojnë në marrëdhënien ndërmjet zingjirëve të shitjes me shumicë dhe prodhuesve/përpunuesve lokal (me theks në sektorin e përpunimit të ushqimit) në Kosovë. Një objektiv tjetër është krahasimi I çështjeve aktuale me ato të shteteve në rajon, dhe rekomandimi I veprimeve të cilat do ta ndihmonin marrëdhënien ndërmjet dy palëve. Objektivat specifike të studimit hulumtues janë: a) identifikimi I prezencës aktuale të produkteve lokale (me theks në sektorin e përpunimit të ushqimit) në dyqanet e mëdha në Kosovë; b) identifikimi I barrierave formale dhe informale për prodhuesit/përpunuesit lokal në qasjen në zingjirët e tregtisë; c) identifikimi I kushteve të të bërit biznes, rregullave, dhe kornizës rregullatore ndërmjet zingjirëve të tregut dhe prodhuesve/përpunuesve vendor në Kosovë dhe rajon; d) Vlerësimi i pozicionimit të politikave momentale përgjatë zingjirëve të tregut në Kosovë; e) identifikimi dhe rekomandimi i masave efektive për parandalimin e tregjeve jo-fer për prodhues/përpunues; f) identifikimi i kornizës aktuale ligjore në Kosovë dhe krahasimi me shtetet rajonale. 

2

Aksioni për Revitalizimin e Afarizmit, Turizmit dhe Infrastruktrurës në Novobërdë

Projekti ka për qëllim mbështetjen e përpjekjeve zhvillimore socio-ekonomike në Regjionin Ekonomik të Lindjes, me fokus të veçantë në bizneset vendore, mbështetjen rurale dhe të turizmit, ndërhyrjet e vogla infrastrukturore, dhe zhvillimin e aftësive për të përmirësuar ambientin e të bërit biznes, punësimin, dhe përmirësimin e standardit të jetesës.
Projekti financohet nga Zyra e BE-së në Kosovë 

3

Avokimi për Qeverisje të Hapur - PASOS

Avokimi për Qeverisje të Hapur është projekt rajonal dy-vjeçar i mbështetur nga Bashkimi Europian, i udhëhequr nga rrjeti PASOS (Policy Association for an Open Society). Qëllimi kryesor i projektit ishte të inkurajojë Qeverinë e Kosovës dhe qeveritë e vendeve të tjera fqinje të bëhen më transparente, të përgjegjshme, inovative, në hap me teknologjinë, si dhe të nxisin përfshirjen e qytetarëve në hartimin e politikave. Roli i Riinvestit në këtë projekt ishte avokimi për qeverisje të hapur përmes hulumtimeve, udhëzuesve, konferencave, koalicioneve të OJQ-ve, granteve për OJQ-të, dhe uebinarëve që adresojnë tema të qeverisjes së hapur. Po ashtu, edhe përmes monitorimit dhe vleresimit të implementimit të planit nacional të veprimit. Përfundimisht, gjatë dy viteve të projektit, Instituti Riinvest ka avokuar gjerësisht për qeverisje të hapur në media të tilla si, gazeta, TV dhe radio.

4

Lidershipi i Evropës Jug-Lindore për Zhvillim dhe Integritet - SELDI

Qëllimi i këtij projekti është që të: ndërtojë një koalicion anti-korrupsion dhe të qeverisjes së mirë ndërmjet Organizatave të Shoqërisë Civile (OJQ-ve) në Evropën Jug-Lindore (SEE), të ngrisë kapacitetin, njohurinë dhe përkushtimin e OJQ-ve për të ofruar analiza, monitoruar dhe avokuar, për të promovuar dialogun shtet-shoqëri, dhe për të përmirësuar ambientin e aktivizmit civil, për të kontribuar për një mbështetje të ngritur publike/civile dhe pjesëmarrje në qeverisje të mirë dhe anti-korrupsion. Po ashtu për ti ndihmuar OJQ-të të përmirësojnë legjitimitetin e tyre, transparencën, dhe llogaridhënien. Roli i Riinvestit në këtë projekt ishte që të hulumtojë çështjen e korrupsionit në Kosovë. Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit, kishte gjashtë kapituj të hulumtimeve dytësore: II. Politikat Anti-korrupsion dhe Ambienti Regullator, III. Praktikat Institucionale dhe Fuqizimi i Ligjit, IV. Gjyqësori në Anti-Korrupsion, V. Korrupsioni dhe Ekonomia, VI. Shoqëria Civile në Anti-Korrupsion, VII. Bashkëpunimi Ndërkombëtar. Pjesa më e rëndësishme e Raportit ishte Kapitulli I, mbi nivelin e korrupsionit të studiuar me një anketë me 1000 respondentë. Riinvesti po ashtu morri pjesë në të gjitha takimet dhe konferencat e Iniciativës. Riinvesti dorëzoi përmbledhje të shkurta në çështje të ndryshme të ndërlidhura me korrupsionin në Kosovë. Faza e dytë e projektit do të fokusohet në çështjet e korrupsionit të ndërlidhura me energji, qeverisje, dhe sundim të ligjit. 

5

Transparenca dhe Investimet Kapitale në Kosovë

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i informimit të politikbërësve dhe palëve tjera të shoqërisë, rreth efikasitetit në procesin e implementimit të investimeve më të rëndësishme kapitale në Kosovë, si dhe të shkaktojë përmirësim në transparencë dhe llogaridhënie, përmes fuqizimit të shoqërisë civile që të nxis politikbërje më efikase, transparente dhe llogaridhënëse. Ky projekt ka qenë i fokusuar në pesë Projekte kryesore të investimeve kapitale në Kosovë, veçse të realizuara ose të planifikuara të realizohen në një të ardhme të afërt. Projekte të tilla përfshijnë: (i) Procesin e privatizimit të distribucionit të energjisë elektrike, (ii) Koncesionimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, (iii) Ndërtimin e Autostratës Prishtinë – Shkup, (iv) Procesin e Koncesionimit/Privatizimit të ski rezortit Brezovica (v) ndërtimin e termocentralit të ri në Kosovë, i njohur si “Kosova e Re”. Raportet finale për të tri projektet e para kapitale tanimë veçse janë publikuar dhe prezantuar në një forum, në Qershor të 2015-tës. Përfqësues të Qeverisë së Kosovës, Diplomatë të akredituar në Kosovë, Përfaqësues të Kuvendit, pjesëtarë të shoqërisë civile, dhe akademisë, ishin pjesëmarrës në ngjarje. Dy raportet e mbetura të përmendura më lartë (iv) dhe (v) do të publikohen dhe prezantohen në fund të këtij viti. Si pjesë të aktiviteteve avokuese, një film dokumentar është prodhuar rreth investimeve kapitale. Në këtë dokumentar, është prezantuar një histori e shkurtë e secilit projekt, si dhe opinione me akterë të lartë duke përfshirë ekspertë të pavarur dhe përfaqësues të partive të ndryshme politike në Kosovë. Po ashtu, të dala nga studimet, janë prodhuar edhe katër animacione një minutëshe, të titulluara “Punët e mëdha të qeverisë në një minutë”.

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë